به اطلاع متقاضیان برنامه رویش می رساند جلسه داوری مقدماتی این برنامه روز چهارشنبه مورخ 96/3/31 و جلسه داوری نهایی روز شنبه مورخ 96/4/3 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطابق جدول زیر برگزار خواهد شد .
 طبق دستورالعمل عدم حضور در جلسه داوری مقدماتی طرح به منزله انصراف متقاضی و حذف ایشان می باشد.  

                                                    جدول زمانبندی