گالری گالری

اخبار اخبار

کارگاه‌های توانمندسازی باشگاه جوانه

شناسه : 41605786

 کارآفرینی را می توان به عنوان فرایندی تعریف کرد که در آن فرد کارآفرین دارای ایده های نوآور با شناسایی فرصت های جدید و بسیج منابع موجب رسیدن به اهداف نوآوری می شود.  نوآوری و کارآفرینی فعالیتی منحصر به افراد ویژه نیست می توان آن را "نوعی سبک زندگی" یا حتی فراتر از آن دانست. همچنین مطالعات نشان داده اند که این فرایندها بیشتر اکتسابی هستند تا ژنتیکی و به همین دلیل توانمندسازی و ترویج موجب افزایش این صفات در جامعه می شود. هدف اصلی این کارگاه ها، ایجاد انگیزه، پرورش ویژگی ها و آموزش مهارت های کارآفرینانه می باشد.
کارگاه های توانمندسازی برنامه جوانه بر اساس تجربه پارک علم و فناوری و با توجه به نیاز دانشجویان علاقمند به ایجاد کسب وکار طراحی شده است و در برگزاری آنها از مدرسان دارای دانش علمی و عملی استفاده می شود.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و متناسب با نیاز جامعه هدف، تقویم کارگاه های توانمند سازی برنامه جوانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای شش ماهه نخست سال 1395 به شرح زیر می باشد.

کارگاه های توانمندسازی ویژه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیران و سهامداران شرکتهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران

کارگاه های توانمندسازی ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

 

 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...