گالری گالری

اخبار اخبار

كارگاه‌هاي توانمندسازي باشگاه جوانه

شناسه : 41605786

 کارآفريني را مي توان به عنوان فرايندي تعريف کرد که در آن فرد کارآفرين داراي ايده هاي نوآور با شناسايي فرصت هاي جديد و بسيج منابع موجب رسيدن به اهداف نوآوري مي شود.  نوآوري و کارآفريني فعاليتي منحصر به افراد ويژه نيست مي توان آن را "نوعي سبک زندگي" يا حتي فراتر از آن دانست. همچنين مطالعات نشان داده اند که اين فرايندها بيشتر اکتسابي هستند تا ژنتيکي و به همين دليل توانمندسازی و ترويج موجب افزايش اين صفات در جامعه مي شود. هدف اصلي این کارگاه ها، ايجاد انگيزه، پرورش ويژگي ها و آموزش مهارت هاي كارآفرينانه مي باشد.
کارگاه های توانمندسازی برنامه جوانه بر اساس تجربه پارک علم و فناوری و با توجه به نیاز دانشجویان علاقمند به ایجاد کسب وکار طراحی شده است و در برگزاری آنها از مدرسان دارای دانش علمی و عملی استفاده می شود.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و متناسب با نیاز جامعه هدف، تقویم کارگاه های توانمند سازی برنامه جوانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای شش ماهه نخست سال 1395 به شرح زیر می باشد.

كارگاه هاي توانمندسازي ويژه اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه تهران و مديران و سهامداران شركتهاي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري دانشگاه تهران

کارگاه های توانمندسازی ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

 

 


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...