گالری گالری

اخبار اخبار

فراخوان پژوهشی

شناسه : 63060916

 

ﺟﺪول ذیل که بصورت فایل قابل دانلود می باشد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺧﻮان ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﻟﺼﺎق ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

 

فراخوان های پژوهشی


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...