گالری گالری

اخبار اخبار

فراخوان پژوهشی

شناسه : 63060916

 

ﺟﺪول ذیل که بصورت فایل قابل دانلود می باشد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺧﻮان ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﺪادي از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﻟﺼﺎق ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

 

فراخوان های پژوهشی


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...