گالری گالری

اخبار اخبار

جدول زمانبندي ارائه دانشجويان در همايش ميان دوره برنامه شكوفايي يك

شناسه : 46127903

 

به اطلاع منتخبان برنامه شکوفایی یک می رساند برنامه اراﺋﻪ ﺣﻀﻮري در ﻫﻤﺎﯾﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎن دوره از طریق لینک زیر قابل رویت خواهد بود.

لازم به ذکر است زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ، 5 دﻗﯿﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ اراﺋﻪ 5 دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

برنامه اراﺋﻪ ﺣﻀﻮري در ﻫﻤﺎﯾﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎن دوره

 


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...