گالری گالری

اخبار اخبار

برنامه شکوفایی دو

شناسه : 34276633


enlightenedمخاطبين: اعضاء محترم هيئت علمي دانشگاه تهران(پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي) آماده توسعه كسب و كار فناورانه و داراي ايده بازار پسند.


enlightenedالزامات: 1- داشتن ايده بازار پسند 2- نياز ايده به توسعه فناوري(تحقيقات فناوري منجر به توليد محصول/خدمت) 3- در اختيار داشتن آزمايشگاه تحقيقاتي و امكانات لازم براي اجراي آن
ميزان اعتبار حمايتي: 250 – 200 ميليون ريال به تشخيص داوران(قابل افزايش تا 50% در فرآيند ارزيابي در طول دوره)


enlightenedحداكثر طول دوره: 18 ماه


enlightenedمحل اجراي ايده: آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه تهران. (وجود يك آزمايشگاه تحقيقاتي براي اجراي طرح، الزامي است.)
در صورت وجود همكار صنعتي، اجراي ايده در محل آزمايشگاه و يا كارگاه خارج از دانشگاه با كسب تأييد پارك و رعايت دستورالعمل مربوطه، مجاز است.
محل مصرف و هزينه كرد اعتبار برنامه: 80% از اعتبار صرفاً براي خريد مواد اوليه و امكانات مصرفي طرح و هزينه هاي ساخت و آناليزهاي مورد نياز براي اجراي ايده و 20% باقيمانده براي پرداخت حق الزحمه به دانشجويان همكار طرح مطابق دستورالعمل هاي مربوطه اختصاص مي يابد.


enlightenedشيوه پذيرش: داوري مستندات، توسط داوران فني و داوران كسب و كار و داوري بر اساس ارائه شفاهي در كارگروه ارزيابي و معيارهاي اصلي در پذيرش طرحهاي پيشنهادي عبارتند از :
1-    سابقه حضور در بازار هدف
2-    سابقه در ايجاد شركت هاي فناور
3-    شناخت صحيح از بازار هدف
4-    معرفي هسته مناسب و كارآمد
5-    كامل بودن طرح فناورانه و امكان پذيري مالي انجام طرح
6-    سابقه علمي براي انجام فعاليت فناورانه مورد نظر
7-    سابقه در انجام طرح هاي تحقيقاتي توسعه اي
شيوه داوري در حين اجراء: داوري بر اساس گزارش پيشرفت كار كتبي و ارزيابي حضوري توسط داوران فني و كسب و كار انجام خواهد شد.


enlightenedشيوه داوري نهايي : ارائه گزارش فني- اقتصادي نهايي و حضور در همايش پايان دوره
enlightenedشيوه ارتقاء به دوره رشد: ثبت شركت و تقاضاي بررسي ارتقاء به رشد براي شركت كنندگان در همايش پايان دوره
enlightenedشيوه پرداخت اعتبار: اعتبارات بر مبناي طرح مصوب و در قالب قرارداد تحقيقاتي في ما بين بر مبناي پيشرفت كار تأييد شده توسط داوران تخصيص يافته و در قبال ارائه اسناد مورد نظر(مطابق دستورالعمل مربوطه پارك)، قابل پرداخت خواهد بود.
enlightenedبازگشت اعتبار اختصاص يافته: اصل اعتبار اعطايي در دوره هاي شكوفايي دو، بر اساس مفاد و دستورالعمل مربوطه به پارك بازپرداخت مي شود.


enlightenedمهلت زماني فراخوان:  4 هفته از شروع فراخوان(پايان مهلت ثبت نام، روز شنبه مورخ 09/06/ 1395خواهد بود) و يا دريافت 60 طرح اول (ارزيابي طرح ها بر مبناي اولويت زماني تكميل پرونده، صورت خواهد پذيرفت.) 


enlightenedاطلاع رساني طرح ها : اطلاعات متقاضيان بر اساس جدول زير در طي دوره در وبگاه پارك، اطلاع رساني خواهد شد.

عنوان ايده

مسؤول و اعضاء هسته

محصول/ خدمت نهايي

تاريخ درخواست

تاريخ تكميل پرونده

تاريخ خاتمه داوري

تاريخ كارگروه ارزيابي

نتيجه پذيرش

اعتبار امصوب

كد اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...