گالری گالری

اخبار اخبار

برنامه شکوفایی دو

شناسه : 34276633


enlightenedمخاطبین: اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه تهران(پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) آماده توسعه کسب و کار فناورانه و دارای ایده بازار پسند.


enlightenedالزامات: 1- داشتن ایده بازار پسند 2- نیاز ایده به توسعه فناوری(تحقیقات فناوری منجر به تولید محصول/خدمت) 3- در اختیار داشتن آزمایشگاه تحقیقاتی و امکانات لازم برای اجرای آن
میزان اعتبار حمایتی: 250 – 200 میلیون ریال به تشخیص داوران(قابل افزایش تا 50% در فرآیند ارزیابی در طول دوره)


enlightenedحداکثر طول دوره: 18 ماه


enlightenedمحل اجرای ایده: آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه تهران. (وجود یک آزمایشگاه تحقیقاتی برای اجرای طرح، الزامی است.)
در صورت وجود همکار صنعتی، اجرای ایده در محل آزمایشگاه و یا کارگاه خارج از دانشگاه با کسب تأیید پارک و رعایت دستورالعمل مربوطه، مجاز است.
محل مصرف و هزینه کرد اعتبار برنامه: 80% از اعتبار صرفاً برای خرید مواد اولیه و امکانات مصرفی طرح و هزینه های ساخت و آنالیزهای مورد نیاز برای اجرای ایده و 20% باقیمانده برای پرداخت حق الزحمه به دانشجویان همکار طرح مطابق دستورالعمل های مربوطه اختصاص می یابد.


enlightenedشیوه پذیرش: داوری مستندات، توسط داوران فنی و داوران کسب و کار و داوری بر اساس ارائه شفاهی در کارگروه ارزیابی و معیارهای اصلی در پذیرش طرحهای پیشنهادی عبارتند از :
1-    سابقه حضور در بازار هدف
2-    سابقه در ایجاد شرکت های فناور
3-    شناخت صحیح از بازار هدف
4-    معرفی هسته مناسب و کارآمد
5-    کامل بودن طرح فناورانه و امکان پذیری مالی انجام طرح
6-    سابقه علمی برای انجام فعالیت فناورانه مورد نظر
7-    سابقه در انجام طرح های تحقیقاتی توسعه ای
شیوه داوری در حین اجراء: داوری بر اساس گزارش پیشرفت کار کتبی و ارزیابی حضوری توسط داوران فنی و کسب و کار انجام خواهد شد.


enlightenedشیوه داوری نهایی : ارائه گزارش فنی- اقتصادی نهایی و حضور در همایش پایان دوره
enlightenedشیوه ارتقاء به دوره رشد: ثبت شرکت و تقاضای بررسی ارتقاء به رشد برای شرکت کنندگان در همایش پایان دوره
enlightenedشیوه پرداخت اعتبار: اعتبارات بر مبنای طرح مصوب و در قالب قرارداد تحقیقاتی فی ما بین بر مبنای پیشرفت کار تأیید شده توسط داوران تخصیص یافته و در قبال ارائه اسناد مورد نظر(مطابق دستورالعمل مربوطه پارک)، قابل پرداخت خواهد بود.

enlightenedسقف پرداخت حق الزحمه دستیار پژوهشی حداکثر 5 میلیون ریال در ماه خواهد بود.


enlightenedبازگشت اعتبار اختصاص یافته: اصل اعتبار اعطایی در دوره های شکوفایی دو، بر اساس مفاد و دستورالعمل مربوطه به پارک بازپرداخت می شود.


enlightenedمهلت زمانی فراخوان:  4 هفته از شروع فراخوان(پایان مهلت ثبت نام، روز جمعه مورخ 11/29/ 1395خواهد بود) و یا دریافت 60 طرح اول (ارزیابی طرح ها بر مبنای اولویت زمانی تکمیل پرونده، صورت خواهد پذیرفت.) 


enlightenedاطلاع رسانی طرح ها : اطلاعات متقاضیان بر اساس جدول زیر در طی دوره در وبگاه پارک، اطلاع رسانی خواهد شد.

عنوان ایده

مسؤول و اعضاء هسته

محصول/ خدمت نهایی

تاریخ درخواست

تاریخ تکمیل پرونده

تاریخ خاتمه داوری

تاریخ کارگروه ارزیابی

نتیجه پذیرش

اعتبار امصوب

کد اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...