گالری گالری

اخبار اخبار

انواع پذیرش و استقرار

شناسه : 22344471
 
شرکتها و واحدهای پذیرش شده، میتوانند به صورت یکی از اقسام ذیل در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شوند:
1- استقرار در ساختمان های چند مستأجره پارک و شعبه های مرکز رشد
2- استقرار در بخش اراضی(فضاهای دانشگاه تهران - ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران)
فرآیند پذیرش و استقرار شرکتها و واحدهای متقاضی شامل مراحل اصلی به شرح ذيل است:
1- بررسی اولیه
2- ارزیابی تخصصی کارگروه
3- در صورت تأیید پذیرش انجام مراحل استقرار
تمامی تلاش همکاران پارک بر آنست که این فرآیند 1.5 الی 2 ماه به طول بیانجامد که البته بخشی از آن به میزان همکاری شرکتهای محترم در ارسال به موقع مدارک و مستندات وابسته خواهد بود.
مدل ارزیابی پذيرش
مدل ارزیابی واحدهای فناور دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است که در هر یک ترکیبی از شاخص های کمی و کیفی قرار گرفته اند:
توان فنی/فناوری
توان نیروی انسانی
توان مالی
 

فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...