گالری گالری

اخبار اخبار

انحلال شركت دانشگاهي پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران

شناسه : 30770742


شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۰۲۲۶
آگهي انحلال شركت دانشگاهي پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۶۹۷۱ و شناسه ملي  ۱۰۳۲۰۵۸۷۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۱ / ۰۸ / ۱۳۹۴ تصميمات ذيل اتخاذ شد: شركت مذكور منحل اعلام گرديد و آقاي هادي حبيبا به شماره ملي ۴۳۲۲۰۱۷۵۶۸ به سمت مدير تصفيه انتخاب شد و

نشاني محل تصفيه: تهران خيابان انقلاب اسلامي خيابان ۱۶ آذر نبش خيابان ادوارد براون پلاک ۲۰ )ساختمان فولاد( طبقه چهارم كدپستي ۱۴۱۷۹۴۳۸۵۱ مي باشد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
شماره پيگيري : ۹۴۰۸۲۵۳۸۰۵۷۸۶۳۶
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي


 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...