گالری گالری

اخبار اخبار

آغاز فرآيند ارزيابي عملكرد ساليانه شركتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شناسه : 53236907

 

پارك هاي علم و فناوري از قوانين ويژه اي درخصوص حمايت از شركت هاي فناور مستقر در پارك برخوردارند كه يكي از مهمترين آنها را مي توان امكان استفاده از مزاياي قانوني معافيت هاي مالياتي برشمرد. با عنايت به اينكه كيفيت فعاليت شركت ها مهم ترين ملاك براي بهره مندي آنها از اين مزايا است و تشخيص ميزان عملكرد فناورانه شركت، منوط به انجام فرآيند ارزيابي ساليانه مي باشد، لذا بهره مندي شركتها از معافيت هاي اشاره شده، مستلزم حضور شركت در  ارزيابي سالانه و كسب نتايج مطلوب خواهد بود. هم چنين يادآوري مي نمايد كه نتايج ارزيابي سالانه، مهم ترين ملاك عمل آتي پارك در خصوص موارد ذيل خواهد بود:
- صدور معرفي نامه بهره مندي از معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده
- صدور مجوز فعاليت
- ادامه استقرار در پارك
- استفاده از امكان عقد قرارداد انتقالي
- استفاده از خدمات ارائه ضمانت از سوي پارك
- استفاده از اعتبارات خدماتي
لذا تقاضا دارد با اختصاص زمان مناسب نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه (اطلاعات سال ۱۳۹۴) اقدام فرموده و در تكميل فرآيند ارزيابي با مسئولين واحد ارزيابي و پذيرش پارك همكاري فرمائيد. مستدعي است جهت دريافت كاربرگ هاي مورد نظر به اين لينك مراجعه نماييد و يا با همراه داشتن يك دستگاه فلش مموري، به مركز ارزيابي واحدهاي فناور واقع در ساختمان شماره يك، طبقه دوم، اتاق ۲۲۲، مراجعه نماييد. در ضمن ياد آور مي شود فرصت تكميل و ارسال فرم ها و مستندات پيوست به پست الكترونيكي مركز ارزيابي و پذيرش به آدرس arzyabi.stp@ut.ac.ir تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 95/6/13 مي باشد.
پيشاپيش از توجه و همكاري شما تشكر و قدرداني مي نمايد.
در صورت وجود هر گونه ابهام و يا پيگيري فرآيند پذيرش، مي توانيد با كارشناسان پذيرش و ارزيابي مطابق شماره هاي ذيل تماس حاصل نماييد :
1-    آقاي امير فتاح ضيايي     (داخلي 135) 88334713 : تلفن
2-    آقاي غلامرضا رهنما     (داخلي 136) 88334713  : تلفن
3-    آقاي جواد سليماني نژاد (داخلي 137) 88334713 : تلفن

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...