گواهینامه معافیت مالیاتی گواهینامه معافیت مالیاتی

 
گواهینامه معافیت مالیاتی، نامه گواهی خطاب به اداره مالیاتی است که در صورت حضور شرکت در دوره ارزیابی و کسب حد نصاب مورد نظر از طرف پارک صادر می شود.
لازم به ذکر است در صورت کامل بودن فرم و مدارک پیوست، ظرف مدت سه روز کاری نسبت به صدور گواهی نامه اقدام می شود.