کسب و کارهای دانشجویی کسب و کارهای دانشجویی

ایجاد غرفه، درگاه الکترونیکی فروشگاه یا ... با هدف فروش یک یا چند محصول خاص توسط دانشجویان به مشتریان که با حمایت پارک طبق دستورالعمل های مربوطه در فضاهای دانشگاه تهران انجام می شود در قالب کسب و کارهای دانشجویی طبقه بندی می شود.
هر فراخوان حمایت از کسب و کارهای دانشجویی شامل آموزش، تامین زیرساخت و تامین سرمایه می باشد. منظور از آموزش، آموزش دوره تدوین طرح کسب وکار "BP" است که به عنوان پیش نیاز درخواست استفاده از این حمایت محسوب می شود.

•    دانشجویانی که قصد دارند از حمایت های کسب و کار دانشجویی استفاده کنند می بایست برای کسب و کار مورد تقاضا یک طرح کسب و کار مختصر تهیه و ارائه دهند. در صورت تایید طرح کسب و کار دانشجو می تواند ز حمایت های این برنامه بهره مند شود.
•    زیر ساخت لازم برای ایجاد کسب و کار دانشجویی از قبیل زمین، باغچه، کارگاه، غرفه و ... توسط پارک یا معاونت دانشجویی دانشگاه ایجاد و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. هزینه اجاره هر متر مربع فضا با توجه به شرایط محل و در آغاز هر فراخوان مشخص و اعلام می شود.
•    سرمایه اولیه لازم برای ایجاد کسب و کار توسط پارک تامین می شود. این سرمایه از نوع وام بدون بهره بوده و در پایان برنامه یا در زمان فارغ التحصیلی باید به دانشگاه مسترد شود. مبلغ حمایت مالی در هر دوره بر اساس سیاست های دوره ای پارک مشخص و در زمان فراخوان اعلام میشود.