پشتیبانی واحدهای فناور پشتیبانی واحدهای فناور

 

واحد پشتیبانی واحدهای فناور به ارائه خدمات رسانی به شرکت ها و هسته های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می پردازد این خدمات عبارتست از:

                                                                    پیش رشد                           رشد                          توسعه              
اسکان  *  * *
مشاوره بیمه   * *
مشاوره مالیات   * *
خدمات حسابداری   * *
طرح های تحقیقاتی انتقالی   * *
عضویت کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی   * *
اعطای اعتبار تحقیقاتی * *  
اعطای اعتبار خدماتی * *  
صدور ضمانت نامه   * *
تامین مالی و سرمایه گذاری   * *