نظارت بر اعتبارات پژوهشی بنیاد ملی نخبگان نظارت بر اعتبارات پژوهشی بنیاد ملی نخبگان

 

جهت تعامل با بنیاد ملی نخبگان و نظارت بر نحوه هزینه اعتبار پژوهش و نوآوری واگذاری بنیاد به نخبگان برگزیده بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ارسالی بنیاد  و مصوبه هیات رئیسه، سلسله مراحل ذیل در حال انجام و پیگیری می باشد:

1-     مراجعه فرد متقاضی دریافت اعتبار پژوهشی به دبیرخانه و ارائه گواهی بنیاد ملی نخبگان

2-     انعکاس نامه بنیاد به ریاست و ارجاع به مرکز توسط دبیرخانه و از طریق سامانه الکترونیکی و گردش مکاتبات

3-     مکاتبه با بنیاد و اعلام تقبل نظارت بر هزینه کرد اعتبار پژوهشی و نوآوری بنیاد به نخبه برگزیده و درخواست واریز اعتبار مذکور به حساب پارک و همچنین ذکر موضوع وجود یا عدم وجود همکاران طرح ارائه شده توسط نخبه در بین کارکنان /اعضای هیات علمی دانشگاه / پارک

4-     ارسال فرم خام کاربرگ پیشنهاد طرح  و درخواست تکمیل فرم توسط فرد متقاضی اعتبار پژوهشی

5-     دریافت پروپوزال طرح پیشنهادی فرد متقاضی مطابق با میزان اعتبار واگذاری بنیاد بانضمام کلیه مستندات مربوطه که دال بر روند مقدماتی و علمی و اجرایی آن باشد مانند عکس فیلم از نمونه مربوطه تاییدیه اساتید یا سازمانها خلاصه مقاله یا تز مستخرج از پروژه آنالیز آزمایش و ارزیابی نمونه فاکتور هزینه اعم از فاز مطالعاتی خرید مواد و وسایل تست و راه اندازی و ... فاکتور و رضایتنامه مشتری در صورت فروش نمونه و...

6-     تعیین ناظر توسط مرکز و انعکاس پروپوزال و مستندات مربوطه که دال بر اجرای طرح باشد

7-     دریافت نامه از بنیاد مبنی بر واریز اعتبار واگذاری به نخبگان به حساب پارک بانضمام  فهرست ایشان

8-     تایید و امضا توسط ناظر در صفحه آخر پروپوزال تکمیل شده

9-     تایید و امضا توسط مدیر مرکز

10-  انعکاس صفحه تاییدیه ناظر و مدیر مرکز به ریاست پارک و تقاضای صدور چک در وجه فرد متقاضی

11-  درخواست از واحد حسابداری پارک  جهت پرداخت حق نظارت به ناظر بر اساس دستورالعمل و مصوبه مربوطه

نکته مهم:

    در صورتیکه مراجعه کننده ، نماینده جمعی از نخبگان بوده طبق دستورالعمل میبایست یا وکالتنامه رسمی از دیگر نخبگان داشته باشد و یا  حساب بانکی مشترکی بنام جمع نخبگان ارائه نموده تا حسابداری چک را در وجه آن حساب صادر نماید. در صورتیکه هیچ یک از موارد فوق برای ایشان مهیا نبود، با مراجعه همزمان جمع نخبگان به حسابداری و ارائه مدارک شناسایی معتبر تحویل چک بایشان و اخذ رسید از همه آنها امکانپذیر می باشد.

فرم و کاربرگ:

     فرم درخواست نظارت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جهت دریافت اعتبارات پژوهشی از بنیاد ملی نخبان از این لینک قابل دریافت است. لازه به ذکر است نخبگان محترم، فرم تکمیل شده را به همراه پیوست های آن به صورت دستی به دبیرخانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تحویل نمایند.

 کاربرگ پیشنهاد طرح بنیاد ملی نخبگان از این لینک  قابل دریافت است. پس از تکمیل، کاربرگ به همراه پیوستهای آن به آدرس ایمیل ipc@ut.ac.ir ارسال گردد.