تماس با همکاران تماس با همکاران

 

 
1- آقای غلامرضا رهنما    تلفن: 88220700 (داخلی 136)
 
2- آقای امیر فتاح ضیایی   تلفن: 88220700 (داخلی 135)
 
3-آقای جواد سلیمانی نژاد  تلفن: 88220700 (داخلی 137)