مرکز رشد مرکز رشد

قسمتی از اهداف و وظایف پارک ها در قالب مراکز رشد واحدهای فناور انجام می پذیرد.
مركز رشد يكي از رايج‌ترين ساختارهاي كالبدي در اغلب پاركهاي علم و فناوري مي‌باشد و اساساً محلي براي استقرار هسته‌هاي فناور و شركتهاي دانش بنيان نوپا و تازه تاسيس مي‌باشد كه مراحل پيش‌رشد و دوره رشد را پشت سر مي‌گذارند. 
مرکز رشد، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینه¬های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می کند و برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارایه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده می کند.
 
- دوره پیش رشد: دوره ای 6 ماهه است که با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است. 
- دوره رشد : دوره ای است حداکثر 3 ساله که با تصویب هیات امناء تا 5 سال قابل افزایش است.  
 
با توجه به شرايط و خصوصيات مخاطبين مرکز رشد كه غالباً افراد حقيقي و حقوقي صاحب ايده يا  كسب وكارهاي دانش‌بنيان در رشته‌ها و زمينه‌هاي گوناگون مي باشند و داراي وضعيت و شرايط عمومي ( نيازمند فضاي اداري استقرار، خدمات و مشاوره هاي عمومي كسب وكار و...) نسبتاً مشابهي مي‌باشند، لذا در طراحي اجزاي مركز رشد مي‌بايست ويژگي هاي عمومي يك فضاي تسهيل‌كننده كسب وكار همچون انعطاف‌پذيري، دسترسي آسان و سريع به زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي، خدمات و مشاوره‌هاي عمومي با نرخ دسترسي بالا، هم‌افزايي و ... مدنظر قرار گيرند.
شرکت های خروج یافته از مرکز رشد، شرکت هایی هستند که به تازگی وارد بازار شده و هنوز از طرف بازار هدف ناشناخته هستند. همچنین نمی توانند به تنهایی با رقبای قدیمی بازار مقابله کنند. بنابراین هنوز به حمایت هایی ولی متفاوت از جنس مرکز رشد نیاز دارند.
برای تحقق قسمت بعدی اهداف و وظایف پارک ها که در قالب مراکز رشد واحدهای فناور قابل انجام نمی باشد، مرکزی تحت عنوان مرکز توسعه واحدهای فناور طراحی شده است. هدف از طراحی و راه اندازی این مرکز تکمیل و ادامه حمایت های مرکز رشد و همچنین توسعه فعالیت های شرکت های کوچک و متوسط می باشد.
مركز توسعه واحدهای فناور، مخصوص مخاطبينی طراحي گرديده که بتوانند در راستاي تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي خود و يا توسعه فناوري‌هاي سطح بالا فعاليت نمايند. در اين مركز علاوه بر انعطاف‌پذيري بالا، كيفيت و طراحي خاص ‌و سفارشي اجزاء متناسب با شرايط، خدمات و ملزومات ويژه‌ مورد نياز در نظر گرفته شده است. به اين معنا كه، از آنجايي كه در اين بخش قرار است تا زمينه ارائه خدمات تخصصي در راستاي توسعه و تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري هاي نو در زمينه‌ها و رشته‌هاي متنوع صورت پذيرد و بالطبع، هر يك از اين زمينه‌ها و رشته‌ها نيازمند خدمات، تجهيزات و مشاوره‌هاي خاص خود مي باشند، لذا علاوه بر فضاهاي عمومي همچون: فضاي اداري استقرار، اتاق جلسات و .. كه غالباً در آنها كميت مد نظر مي‌باشد، يك سري فضاهاي ويژه كه داراي كيفيت بالا و مجهز به امكانات، تجهيزات و خدمات اختصاصي و سفارشي متناسب با پژوهش يا فناوري موردنظر مي‌باشند، جهت ارائه به متقاضيان در نظر گرفته مي‌شود. 
همچنين به واسطه ويژگي ها و نيازمندي هاي خاص اين مركز و مخاطبين آن، يك سري خدمات مشاوره‌اي ويژه همچون خدمات مربوط به ثبت حق اختراع و حفظ مالكيت فكري و يا انتقال فناوري و ... ارائه خواهند شد و به همين خاطر فضاي كاري مشاورين ويژه و خدمات خاص نيز در اين مركز در نظر گرفته شده است. هر چند كه متناسب با شرايط و مقتضيات، ديگر فضاهاي اختصاصي همچون آزمايشگاه ويژه يا محل استقرار تجهيزات خاص نيز در اين مركز مي‌بايست مدنظر قرار گيرد. 
مجموعه ساختمان چند منظوره پارك علم و فناوري دانشگاه تهران براي این دسته‌ از مخاطبين در نظر گرفته شده است كه شرايط نسبتاً پايدارتر و با ثبات‌تري را به واسطه مراحل كسب وكار و فعاليت هاي تجاري دارند.  
بنابراين مخاطبين اين مجموعه را غالباً شركت هاي رشد يافته و موفق خارج از شده مركز رشد پارك، شركت هاي همكار پارك در زمينه ارائه خدمات و مشاوره، شركت هاي زايشي، شركت هاي همكار و مراكز تحقيقاتي، شركت هاي معتبر فعال، شركت ها و موسسات وابسته به صنايع، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع به همراه ديگر متقاضيان استقرار در اين مجموعه از پارك تشكيل مي‌دهند. همانگونه كه مشخص است مشخصات غالب اين دسته از مخاطبين، رشد يافتگي، فعاليت در سطح حرفه‌اي‌ و جدي‌تري از  تجارت و كسب وكار، نياز و وابستگي شديد به محيط شبكه‌اي و .. مي‌باشد. بر اساس اين مشخصات، در طراحي اجزاي اين مجموعه مي‌بايست استانداردهاي محيط كسب وكار با كيفيت بالا، فضاي شبكه‌اي موثر و كارآمد، نظم و قوانين محيط‌هاي معتبر تجاري، ثبات و پايداري تسهيلات و امكانات و ... مدنظر قرار گيرند.
از آنجايي كه  مدت زمان حضور شركت هاي مستقر در ساختمان چند مستاجره با توجه به ميزان تعامل و همكاري آنها با پارك علم و فناوري دانشگاه تهران از يك دوره زماني ميان مدت ( 5 تا 10 سال) تا يك دوره زماني بلند مدت ( 10 تا 20سال) متغير خواهدبود، لذا ارزيابي عملكرد اين دست از شركت ها با توجه به ثبات و كارآمدي روزافزون آنها مشابه شركت هاي مستقر در مركز رشد نمي باشد. اين ارزيابي‌ها ممكن است تنها در يك يا حداكثر دو دوره و به فاصله زماني حداقل يك ساله و صرفاً در مقطع آغازين حضور شركت در پارك جهت اطمينان از ثبات شرايط و موقعيت شركت صورت پذيرد. لذا در ارزيابي‌‌ عملكرد اين شركت ها، توانمندي هاي كادر رهبري و وضعيت و شرايط مالي و اقتصادي شركت ها به عنوان معيارهاي اصلي ارزيابي عملكرد مورد توجه و عنايت قرار مي‌گيرند.  
خدمات قابل ارائه در مرکز توسعه واحدهای فناور
مجموعه خدمات كليدي قابل ارايه در اين حوزه را اينگونه مي‌توان فهرست نمود:  
حمايت‌هاي حقوقي ثبت و دفاع حقوقي از اختراعات در جهت حمايت از ايده¬ها و فناوري‌‌هاي شكل گرفته 
پشتيباني تخصصي يا شبكه سازي علمي - آزمايشگاهي از طريق فراهم آوردن تجهيزات و امكانات، آموزش‌ها و مشاوره‌هاي  فني و تخصصي موردنياز جهت توليد و تكميل نمونه‌هاي اوليه و همچنين برقراري و توسعه شبكه ارتباطي و تعاملي متقاضيان با بدنه علمي و آزمايشگاهي دانشگاه تهران و ديگر محققين و پژوهشگران در مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي وابسته و همكار با دانشگاه تهران
ارايه حمايت‌هاي مالي ويژه و اختصاصي (علاوه بر حمايت هاي مالي عادي و رايج تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي) متناسب با نوع و شرايط طرح‌ها و پروژه‌ها جهت تسهيل امر تجاري سازي آنها. اين نوع حمايتها معمولاًسريع تر و آسان تر در اختيار متقاضيان قرار گرفته و  همچنين از دوره تنفس‌طولاني‌تري نسبت به حمايت هاي عادي برخوردار مي باشد.  
تسهيل حضور در بازار فناوري از طريق حمايت و مشاركت جهت حضور در مجامع، نمايشگاه‌ها، همايش ها، شبكه‌هاي تجاري ملي و بين‌المللي 
آموزش‌ها و مشاوره هاي عمومي و تخصصي جهت شروع و راه‌اندازي كسب و كار در زمينه‌هاي مختلف همچون طراحي و تدوين برنامه كاري، بازاريابي و فروش، مديريت منابع انساني، تامين منابع مالي، امور حقوقي و قانوني و ....
همچنین ارايه مجموعه خدمات و حمايت هاي عمومي توسعه كسب و كار با محوريت موارد زير:
مشاوره‌هاي تجاري و قانونی
شبكه‌سازي تجاري
تسهيلات تجاري و مالی
يارانه هاي حمايت شده
زيرساخت هاي مناسب كسب وكار همچون فضاي استقرار و اداري با استاندارد بالا، زيرساخت هاي ارتباطي و اطلاعاتي سريع، ارزان با قابليت دسترسي بالا و ديگر شرايط و ملزومات محيط‌هاي تجاري معتبر.