معرفی باشگاه جوانه معرفی باشگاه جوانه

 
دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور راهکارهای مختلفی را برای ادامه زندگی اقتصادی – اجتماعی  خود در نظر میگیرند. یکی از پربارترین این راهکارها اقدام برای یک کسب و کار بر مبنای توانایی های علمی – فنی و تخصصی است . هدف این برنامه شناسایی آن دسته از دانشجویانی است که آماده اند در این راه دشوار قدم برداشته و توسعه صنعت ملی را بر دانش ملی استوار نمایند. در طی اجرای برنامه جوانه، دانشجویان مستعد شناسایی شده و در راستای توانمندسازی ایشان در حوزه ایجاد و اداره کسب و کار اقدام می شود.
 
ثبت نام و ورود به این برنامه از طریق ثبت نام متقاضیان در فراخوانهای برنامه شکوفایی 1 و پس از ارزیابی و تایید اولیه بیانیه هدف و بیان ایده ایشان صورت می گیرد.
 
اعضای باشگاه جوانه می توانند در سمینارهای حوزه کسب و کار و تورهای صنعت که توسط مرکز کارآفرینی پارک برگزار و از طریق وبگاه پارک اطلاع رسانی می شود، با تخفیف اعلام شده در هر برنامه، شرکت نمایند.