مسابقات علمی دانشجویی مسابقات علمی دانشجویی

 

پارک علم و فناوری در راستای توانمندسازی دانشجویان دانشگاه تهران برای حرکت در مسیر خلاقیت و تفکر ایجاد کسب و کار مطابق با آئین نامه برنامه جوانه، از مسابقات عملی دانشجویی بر پایه پروژه های درسی در راستای طراحی و تدوین دستاوردهای فیزیکی حمایت می کند. برگزاری این مسابقات با رعایت شرایط زیر انجام می شود :


شرایط و نحوه تقاضا enlightened


•    مسابقه در قالب یکی از دروس دارای پروژه اجرایی و با حضور نماینده مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری برگزار می شود.
•    عناوین و مشخصات برنامه با درخواست عضو هیئت علمی مدرس درس طبق کاربرگ "درخواست برگزاری مسابقات عملی بر پایه پروژه های اجرایی درسی دانشجویان " مشخص می شود.
•    دانشجویان کلاس مذکور در قالب هسته های دانشجویی مطابق کاربرگ "اعلام مشخصات تیم های دانشجویی"  ثبت نام و در این برنامه شرکت می نمایند.
•    پروژه های ارائه شده باید بر مبنای یک پروژه عملی و قابل ارائه در همایش پایان دوره ـ که بصورت مسابقه برگزار می شود ـ باشد.
•    تقاضا برای استفاده از این اعتبار توسط مدرس درس با ارائه طرح پروژه های عملی و نحوه اجرای آن صورت می پذیرد. طرحهای ارائه شده در کارگروه پذیرش پارک بررسی و بر اساس اولویت با رعایت کیفیت طرح و میزان بازارگرا بودن ایده های پروژه های عملی نتیجه به مدرس اعلام می شود.  


حمایت ها enlightened


•    در هر مسابقه مبلغ حمایت مالی از هر تیم پروژه تا سقف 3 میلیون ریال و حداکثر برای 20 گروه خواهد بود. این اعتبار صرفا می تواند در قالب "دستور العمل اعتبار تحقیق و توسعه برنامه شکوفایی (1) پارک علم و فناوری" برای خرید تجهیزات و یا ساخت مورد استفاده قرار گیرد و قابل پرداخت به عنون کمک هزینه پرسنلی نمی باشد.

•    به تیم های برتر در هر مسابقه پایان دوره جوایزی به شرح زیر اهدا می شود :
        رتبه اول :  5 میلیون ریال
        رتبه دوم :  3 میلیون ریال
        رتبه سوم : 2 میلیون ریال

مستندات و روش اجرا enlightened


1.    تکمیل و ارسال کاربرگ "درخواست برگزاری مسابقات عملی دانشجویی در راستای طراحی و ساخت دستاوردهای فیزیکی" توسط مدرس و ارسال به مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری جهت دریافت مجوز برگزاری.
2.    تکمیل " کاربرگ اعلام مشخصات و هزینه های تیم های دانشجویی " با امضای سرپرست هر تیم و مدرس به همراه فاکتورهای مربوطه و تحویل به نماینده پارک در روز برگزاری مسابقه.
3.    تکمیل " کاربرگ گزارش برگزاری مسابقه" در روز برگزاری مسابقه توسط مدرس و تحویل آن  به نماینده پارک علم و فناوری
4.    مشخصات فاکتورهای ارائه شده و فرایند پرداخت مطابق با "دستور العمل اعتبار تحقیق و توسعه برنامه شکوفایی (1) پارک علم و فناوری" (قابل دسترسی در وبگاه پارک علم و فناوری) می باشد.
5.    داوری دستاوردهای بدست آمده در روز برگزاری برنامه بر عهده شورایی متشکل از اعضای هیئت علمی با معرفی و سرپرستی مدرس درس می باشد.