معرفی مرکز کارآفرینی معرفی مرکز کارآفرینی

موج فناوری یکی از عوامل پیشرفت در دنیای کنونی است و دستیابی به توسعه مطلوب، در گرو استفاده از ظرفیت های فناورانه در فرآیند تحولات علمی و اقتصادی جهانی می باشد.
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اقتصاد کشور تا سال 1404 مبتنی بر دانش خواهد بود که زیربنای آن، تولیدات و صنعت دانش بنیان است که تحقق این امر به ایجاد و تاسیس شرکت های دانش بنیانی وابسته است که از مراکز آموزشی و دانشگاه ها نشات گرفته اند. لذا فارغ التحصیلان دانشگاهی بایستی توانمندی های لازم را در زمینه های مختلف مرتبط با کارآفرینی و تجاری سازی محصولات و سایر امور مرتبط با تاسیس و توسعه کسب و کار تحصیل نموده باشند.
بر اساس تجربیات جهانی، پارک های علم و فناوری به عنوان بستر و ساختار کلیدی برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری در کشورهای گوناگون شناخته شده است. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به منظور تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه را از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه ایجاد نموده است. این مهم با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه تهران و پارک دانشگاه و در راستای انتقال و آفرینش فناوری، ارتقاء فرهنگ نوآوری در کشور و ارتقاء تعاملات بین صنعت و دانشگاه صورت می پذیرد. این زنجیره شامل فرایند تولید و اثبات ایده و پس از آن فعالیت عملی بر روی ایده تا رسیدن محصول به بازار و تجاری سازی آن است.
گام اول فرایند یعنی بستر سازی تولید ایده دارای بازار بالفعل یا بالقوه و پرورش و تربیت دانشجویان در این مسیر، وظیفه ی مهم مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. مرکز کارآفرینی در سال 1381 در جهت اجرای آیین نامه کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت، به منظور ارتقاء و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه تهران تأسیس شده است.
می دانیم که دستیابی به مهارتها و شرایط اولیه ایجاد یک شرکت موفق به مرور و در طی فرآیندهای کار و اشتغال امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طراحی و پیاده سازی زنجیره به هم پیوسته از ایده تا بازار را در دستور کار خود دارد. بر اساس سیاستهای پارک، برگزاری برنامه های جوانه و شکوفایی (1)، شکوفایی (2) رویش، بر عهده مرکز کارآفرینی گذاشته شده است.
تمامی این برنامه ها برای دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و با هدف توانمندسازی، ترویج و مشاوره در زمینه نوآوری و کارآفرینی بنا نهاده شده اند.

 

عنوان برنامه

هدف

مخاطبان

الزامات

زمان فراخوان

جوانه

توانمند سازی دانشجویان در جهت ترویج روحیه کارآفرینی و پرورش ایده

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

ثبت نام و شرکت فعال در برنامه های باشگاه جوانه (1-کارگاههای توانمندسازی، 2-تورهای بازدید صنعت، 3-مسابقات بر مبنای دروس عملی دانشگاهی و 4-کسب و کارای دانشجویی)

مستمر

شکوفایی (1)

کمک به بلوغ ایده های فناورانه برای  تثبیت آن و ایجاد کسب و کار

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

شرکت در فراخوان، پذیرش در برنامه پرواز ایده ها، تصویب ایده در قالب پایان نامه

فراخوان اول برنامه شکوفایی یک: اول تیر 94

فراخوان دوم برنامه شکوفایی یک: سوم آبان 94