فرایند پرداخت اعتبار شکوفایی دو فرایند پرداخت اعتبار شکوفایی دو

هسته های شکوفایی دارای قرارداد اعتبار با پارک، با ارائه مدارک هزینه کرد قابل قبول می توانند اعتبار خود را دریافت کنند. اطلاعات بیشتر...

برای دریافت اعتبار شکوفایی از پارک باید چه کاری انجام دهم؟

 

1- دستورالعمل اعتبار شکوفایی را مطالعه فرمایید.

دریافت فایل

2- کاربرگ  106 را تکمیل کنید و به همراه مدارک هزینه کرد، به کارشناس مرکز کارآفرینی تحویل دهید.

 

دریافت فایل کاربرگ 106

 

مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک، اتاق کارشناسان مراکز

تلفن کارشناس مربوطه 88220700-3 داخلی 154

3- برای اطلاع از زمان بندی پرداخت اعتبار شکوفایی، گردش کار را مطالعه کنید.

دریافت فایل