روسای پیشین پارک علم و فناوری روسای پیشین پارک علم و فناوری

                     

                 

 
سال عکس          نام  تخصص مرتبه علمی محل خدمت
84-85               دکتر ناصر معصومی دکترای مهندسی برق استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
85-86 دکتر علیرضا طلایی دکترای علوم گیاهی استاد دانشکده پردیس دانشگاه تهران
87-90 دکتر قاسم عموعابدینی دکترای بیوتکنولوژی دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
90-91 دکتر حمید راشدی دکترای مهندسی شیمی دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
91-93 دکتر امیرعلی سیف الدین دکترای صنایع استادیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران