تماس با همکاران مرکز کارآفرینی تماس با همکاران مرکز کارآفرینی

آقای جعفری: برنامه رویش و جوانه -تلفن :۸۸۲۲۰۷۰۰ (داخلی۱۲۱)

خانم فراهانی: منتخبین برنامه شکوفایی (۱) - تلفن :۸۸۲۲۰۷۰۰ (داخلی۱۶۴)

آقای  جمالی: منتخبین برنامه شکوفایی (2)- تلفن :۸۸۲۲۰۷۰۰ (داخلی۱۵۴)

رایانامه مرکز کارآفرینی: ectu@ut.ac.ir