بیو گرافی رئیس پارک بیو گرافی رئیس پارک

 

 اطلاعات فردی:
نام: محمدجعفر
نام خانوادگی: صدیق دامغانی  زاده                                                                                                  
تاریخ تولد:1339/11/28
اطلاعات تحصیلی:
•    دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه مک گیل، کانادا،1374
•    کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان،1368
•    کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان،1365
تجربیات اجرایی:
•    دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان 1392-1374
•    دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران از سال 1393 تاکنون
•    مشاور اقتصاد مقاومتی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1393 تاکنون
•    دبیر برنامه ششم توسعه اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1393 تاکنون
•    عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات از سال 1393 تاکنون
•    مدیرکل دفتر علوم تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال 1380 تا 1384
•    دبیر کمیسیون پژوهشی برنامه چهارم توسعه کشور سال 1383
•    رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال 1377 تا 1380
•    رئیس پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا از سال 1374 تا 1377
•    مدیر پروژه ساخت اقیانوس‌شناسی از سال 1375 تا 1378
•    مدیر ملی طرح UNDP تحت عنوان "فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار" از سال 1382 تا 1384