انواع پذیرش و استقرار انواع پذیرش و استقرار

 
شرکتها و واحدهای پذیرش شده، میتوانند به صورت یکی از اقسام ذیل در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شوند:
1- استقرار در ساختمان های چند مستأجره پارک و شعبه های مرکز رشد
2- استقرار در بخش اراضی(فضاهای دانشگاه تهران - ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران)
فرآیند پذیرش و استقرار شرکتها و واحدهای متقاضی شامل مراحل اصلی به شرح ذیل است:
1- بررسی اولیه
2- ارزیابی تخصصی کارگروه
3- در صورت تأیید پذیرش انجام مراحل استقرار
تمامی تلاش همکاران پارک بر آنست که این فرآیند 1.5 الی 2 ماه به طول بیانجامد که البته بخشی از آن به میزان همکاری شرکتهای محترم در ارسال به موقع مدارک و مستندات وابسته خواهد بود.
مدل ارزیابی پذیرش
مدل ارزیابی واحدهای فناور دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است که در هر یک ترکیبی از شاخص های کمی و کیفی قرار گرفته اند:
توان فنی/فناوری
توان نیروی انسانی
توان مالی