امور عمرانی - پشتیبانی امور عمرانی - پشتیبانی

 

این واحد به امور مرتبط به بازسازی و برنامه های توسعه ای پارک علم و فناوری می پردازد.