امور اداری - مالی امور اداری - مالی

 

این واحد به ارائه خدماتی مالی و حسابداری به ستاد پارک و درصورت نیاز به شرکت های فناور می پردازد.