ارزیابی واحدهای فناور مستقر ارزیابی واحدهای فناور مستقر

 
ارزیابی واحدهای فناور مستقر به صورت سالیانه و به منظور شناخت ابعاد و زمینه های ارتقاء واحدهای فناور صورت می پذیرد.
 
مدل ارزیابی واحدهای فناور مستقر
مدل ارزیابی مشتمل بر معیارهایی نظیر تحلیل توان نیروی انسانی، توان فنی، تحلیل ساختار و مدیریت، تحلیل فرآِیندها، تحلیل مالی و تحلیل منابع فیزیکی و غیره است.